Vitajte na stránkach Tradičního pivovaru v Rakovníku, a.s. o.z. Slovensko


Máte viac ako 18 rokov?
ÁNONIE

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie pozorne prečítali. V týchto informáciách sa dozviete, ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.
Tieto informácie sa môžu občas meniť v závislosti od úpravy právnych noriem, aktuálnu verziu nájdete vždy priamo v sídle spoločnosti Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. – o.z. Slovensko, Námestie Slovenského národného povstania 3, 917 01 Trnava, IČO: 51 670 135, zap. v obchodnom registri vedenom OS Trnava, oddiel: Po, vložka: 11837/T, E-mail: info@pivobakalar.sk, telefón: +421 911 168 168 alebo na našej internetovej stránke www.pivobakalar.sk. Na podstatné zmeny Vás upozorníme tým spôsobom, akým Vám tieto informácie poskytujeme aj teraz.

Prevádzkovateľ (ten, kto určuje, na čo a ako sa spracujú Vaše osobné údaje): Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. – o.z. Slovensko
Námestie Slovenského národného povstania 3, 917 01 Trnava
IČO: 51 670 135
zap. v OR OS Trnava, oddiel: Po, vložka č.: 11837/T
e-mailová adresa prevádzkovateľa: info@pivobakalar.sk
telefonický kontakt prevádzkovateľa: +421 911 168 168
(ďalej aj „prevádzkovateľ“ alebo „Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. – o.z. Slovensko“)

Poverená osoba vo veci ochrany osobných údajov Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Údaje poverenej osoby prevádzkovateľa:
Riaditeľ - Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. – o.z. Slovensko
Poverenú osobu môžete kontaktovať takto:
e-mailová adresa poverenej osoby prevádzkovateľa: info@pivobakalar.sk
telefonický kontakt poverenej osoby prevádzkovateľa: +421 911 168 168

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o Vás, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) fyzickú osobu.

Vaše osobné údaje spracovávame v tomto rozsahu:

 1. meno, priezvisko, akademický titul užívateľa webovej stránky www.pivobakalar.sk prevádzkovateľa (ďalej len „dotknutá osoba“);
 2. e-mailová adresa dotknutej osoby;
 3. telefonický kontakt na dotknutú osobu;

Vaše osobné údaje spracúvame podľa takéhoto oprávnenia:
Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste poskytli na webovej stránke www.pivobakalar.sk (ďalej aj „e-shop“) stlačením príslušnej ikony súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľovi. Vami udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely:

 1. za účelom zasielania aktuálnych marketingových informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkané tovary a služby; ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním newslettra (spravodajcu o novin¬kách a akciách) na Vami zadanú e-mailovú adresu;
 2. za účelom zasielania personalizovanej ponuky/ponúk pre potenciálneho zákazníka (dotknutú osobu) na základe jej dopytu zaslaného prevádzkovateľovi prostredníctvom vyplneného dopytového formulára na e-shope; ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním personalizovanej ponuky/ponúk na Vami zadanú e-mailovú adresu;
 3. spracovania a vybavenia podnetov, sťažností a otázok zákazníka (dotknutej osoby) (ďalej spolu aj ako „účely“).

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

Bližšie informácie k jednotlivým účelom, rozsahu a dobe spracúvania Vašich osobných údajov:

 1. Dotknutá osoba prihlásením sa k odberu newslettra alebo udelením súhlasu s použitím svojich osobných údajov na marketingové účely pri iných kontaktných formulároch na e-shope prevádzkovateľa súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, akademický titul, e-mailová adresa, telefonický kontakt za účelom jej informovania a oslovovania ohľadne nových produktov a prebiehajúcich akciách prevádzkovateľa. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. K ukončeniu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby dochádza odhlásením dotknutej osoby z odberu newslettrov prostredníctvom na to určeného internetového odkazu v newslettri, prípadne odvolaním súhlasu dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov, alebo uplynutím doby, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. V prípade odvolania Vášho súhlasu zaobstará prevádzkovateľ bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov na tento účel.
 2. Dotknutá osoba odoslaním dopytového formulára prevádzkovateľovi za účelom zasielania personalizovanej ponuky/ponúk alebo udelením súhlasu s použitím svojich osobných údajov pre účely zasielania personalizovanej ponuky/ponúk pri iných kontaktných formulároch na e-shope prevádzkovateľa súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, akademický titul, e-mailová adresa, telefonický kontakt za účelom zasielania personalizovanej ponuky/ponúk dotknutej osobe na základe jej dopytu po službách a produktoch prevádzkovateľa zo strany prevádzkovateľa. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. K ukončeniu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby dochádza odhlásením dotknutej osoby z odberu personalizovanej ponuky/ponúk prostredníctvom na to určeného internetového odkazu v personalizovanej ponuke, prípadne odvolaním súhlasu dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov, alebo uplynutím doby, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. V prípade odvolania Vášho súhlasu zaobstará prevádzkovateľ bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov na tento účel.
 3. Dotknutá osoba vyplnením kontaktného formulára a poskytnutím súhlasu, alebo odoslaním iného formulára na e-shope prevádzkovateľa, ktorý je súčasťou poskytovania niektorej služby zo strany prevádzkovateľa, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, akademický titul, emailová adresa, telefonický kontakt za účelom komunikácie so zákazníkom, spravovania zákazníckych podnetov, sťažností a otázok. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. K ukončeniu spracúvania osobných údajov dochádza odvolaním súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, alebo uplynutím doby, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. V prípade odvolania Vášho súhlasu zaobstará prevádzkovateľ bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov na tento účel.

Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?
Poskytnutie osobných údajov na vyššie uvedené účely je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov na vyššie uvedené účely však nebudeme môcť zasielať Vám newsletter, ani zasielať Vám personalizovanú ponuku/ponuky na základe Vášho dopytu a ani vybavovať Vaše podnety, sťažnosti alebo otázky.

Komu budú Vaše osobné údaje poskytované navonok?
Vaše osobné údaje spracúvame na vyššie uvedené účely len interne v rámci Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. – o.z. Slovensko. Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na niektorý alebo na viaceré z vyššie uvedených účelov neposkytujeme tretím stranám ani ich neprenášame do tretích krajín, s výnimkou

 • našej materskej spoločnosti Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s., so sídlom Havlíčkova 69, 269 01 Rakovník, Česká republika, IČO: 26 474 638 (ďalej aj „materská spoločnosť“), ktorá potrebuje mať prístup k Vašim osobným údajom v tých prípadoch, keď spolupracuje s prevádzkovateľom v záujme vybavenia akýchkoľvek Vašich podnetov alebo otázok,
 • našich poskytovateľov IT služieb, ktorí potrebujú mať prístup k informačnému systému, ktorý Vaše osobné údaje spracúva.

Materská spoločnosť a poskytovatelia IT služieb sa v takomto prípade stávajú sprostredkovateľmi a musia spracúvať Vaše osobné údaje len na základe našich zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Zabezpečenie bezpečnosti Vašich osobných údajov:
Webové stránky v rámci e-shopu Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. – o.z. Slovensko, ako aj ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu, zmenám a spracovaniu osobných údajov nepovolanými osobami, ako aj proti strate a zničeniu. V prípade transferu osobných údajov sa používa metóda šifrovania.

Vaše práva k Vašim osobným údajom:
Právo na odvolanie súhlasu:
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uvedené vyššie môžete kedykoľvek odvolať s okamžitou účinnosťou. Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na vyššie uvedené účely, na ktoré ste nám udeľovali súhlas. Odvolanie súhlasu môžete uskutočniť zaslaním žiadosti elektronicky na e-mailovú adresu info@pivobakalar.sk, zaslaním písomnej žiadosti na adresu Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. – o.z. Slovensko, Námestie Slovenského národného povstania 3, 917 01 Trnava alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti na adrese sídla Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. – o.z. Slovensko, Námestie Slovenského národného povstania 3, 917 01 Trnava. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k Vašim osobným údajom:
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie o tom aké osobné údaje o Vás spracúvame na vyššie uvedené účely, ako aj na poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré nám poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto nemôžu byť sprístupnené.

Právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov:
Máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame na vyššie uvedené účely. Využitím tohto práva korektným spôsobom nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov:
Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak sa vyššie opísaný účel ich spracúvania skončil, ak právny predpis prikazuje vymazať Vaše osobné údaje alebo sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov:
Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi nemôžeme vykonávať), ale len v týchto prípadoch:

 1. obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;
 2. ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne, a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);
 3. potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov:
Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na vyššie uvedené účely, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely:
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na niektorý alebo na viaceré z vyššie uvedených účelov, a to zaslaním žiadosti elektronicky na e-mailovú adresu info@pivobakalar.sk, zaslaním písomnej žiadosti na adresu Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. – o.z. Slovensko, Námestie Slovenského národného povstania 3, 917 01 Trnava alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti na adrese sídle Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. – o.z. Slovensko, Námestie Slovenského národného povstania 3, 917 01 Trnava. Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na tieto uvedené účely, proti ktorým ste nám podali Vaše námietky. Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok.

Akým spôsobom môžete uplatniť všetky Vaše práva k osobným údajom:
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti elektronicky na e-mailovú adresu info@pivobakalar.sk, zaslaním písomnej žiadosti na adresu Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. – o.z. Slovensko, Námestie Slovenského národného povstania 3, 917 01 Trnava alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti na adrese sídla Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. – o.z. Slovensko, Námestie Slovenského národného povstania 3, 917 01 Trnava.
Pri žiadosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť, aby sme si boli istí, že k Vašim osobným údajom uplatňujete práva skutočne Vy. Overenie totožnosti budeme realizovať na základe predloženia k nahliadnutiu Vášho dokladu s fotografiou pri osobnom odovzdaní Vašej písomnej žiadosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od Vás ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia Vašej totožnosti.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.
Na Vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi. Predtým Vám však odporúčame kontaktovať našu poverenú osobu, ktorá je pripravená prípadné Vaše podnety vyriešiť smerom k Vašej spokojnosti.

V každom prípade ste povinný nám poskytnúť len také Vaše osobné údaje, ktoré sú správne, úplné a aktuálne.

Ďalšie fantastické ocenenie našich pív, tentokrát z medzinárodnej súťaže World Beer Awards!

Černovar tmavý a Bakalář za studena chmelený nealko boli ocenené v súťaži World Beer Awards
Černovar tmavý má zlato! V 7.ročníku prestížnej medzinárodnej degustačnej súťaže Meininger's International Craft Beer Award krásne zabodoval v konkurencii viac než tisíc vzoriek prihlásených pív, ktoré posudzovalo celkom 45 porotcov. Ocenenie získavajú len tie najlepšie craftové a špeciálne pivá z celého sveta.

Černovar tmavý - zlato v súťaži Meininger's International Craft Beer Award
NOVINKA LETA 2020 - Bakalář svetlý ležiak 11° 20l sud KEGHudobné leto Zelená vodaSummer 2020 Zelená vodaLetné koncerty Bojnický dvor

Najnovší článok

Majitelia na správnom mieste

Dedina Chorvátsky Grob s počtom cca 1 600 obyvateľov sa nachádza v okrese Senec , ktorú z jednej strany lemuje nádherná scenéria pohoria Malé Karpaty...
24.06.2020 | Valentín Jurík


Najnovšia fotogaléria

Prevádzky, akcie

Prevádzky, akcie


Kontakt

Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s.
o.z. Slovensko

Námestie SNP č.3,
917 01 Trnava, SR

Tel.: +421 911 168 168
Mail: info@pivobakalar.sk

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac info    Ďalšie informácie